مبادله حواله به حساب IRT به Ether ETH

نرخ تبادل:  1 ETH = 96566742 IRT
حداقل خرید: 100000 IRT
حداکثر خرید: 500000000 IRT

موجودی: 6 ETH
بیشتر نیاز دارید؟


قوانین اضافی مبادله حواله به حساب IRT به Ether ETH:

اتریوم ارزی رو به رشد است که دارای پتانسیل بالایی جهت ساخت قراردهای هوشمند و توزیع در شبکه محسوب می شود

خرید اتریوم تنها با احراز هویت کامل انجام می شود