مبادله Ether ETH به Bitcoin BTC

نرخ تبادل:  0.066297 BTC = 1 ETH
حداقل خرید: 0.01 ETH
حداکثر خرید: 30 ETH

موجودی: 2.78 BTC
بیشتر نیاز دارید؟