مبادله Tether USDT به حواله به حساب IRT

نرخ تبادل:  25529 IRT = 1 USDT
حداقل خرید: 1 USDT
حداکثر خرید: 100000 USDT

موجودی: بر حسب تومان IRT
بیشتر نیاز دارید؟